top of page

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס*
אשראי, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש
לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאתר. לא ניתן יהיה לשנות את

.אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה

 

,מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש
מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימיםא׳- ה׳ ואינם

.כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון
 

.ימי אספקה - עד 7 ימי עסקים

 

,כל הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי עד שעה 12:00 בצהריים של יום עסקים רגיל*
תטופל במרכז ההזמנות של החברה ותועבר למשלוח ביום העסקים הנוכחי ונציג חברת השליחויות
יצור אתכם קשר בהקדם האפשרי על מנת לתאם את הזמן המדויק לאספקת ההזמנה. כל הזמנות
שייקלטו לאחר השעה 12:00 בצהריים יטופלו ויחושבו לצורך חישוב ימי מאספקה על ידי מרכז

.ההזמנות ביום העסקים הבא

 

 בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו׳ ו/או עקב אירועים שאין*
לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם
היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או
ביטול העסקה והשבת כספם.

 

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא*
רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב
.כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

 

 עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל*
מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים

למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר
.במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.

 

 במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק*
את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה
בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא
התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל
.פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה

 

בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את*
נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס
האשראי כתנאי למסירת המוצר.

bottom of page